toiminta-ajatus ja mallit

toiminta_ajatus_header
VASTUULLISESTI JA INHIMILLISESTI
Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminnassamme korostamme tietoon ja kokemukseen perustuvaa korkeaa ammatillista osaamista ja taitoa. Asukkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen on asiakaslähtöisyyden perusta. Toimimme vastuullisesti ja inhimillisesti ottaen huomioon asiakkaiden yksilöllisyys. Toimintaamme ohjaa sosiaalihuoltoa säätelevät lait ja asetukset.

Lepolan arvot voidaan jakaa päämäärää ohjaaviin ja toimintaa ohjaaviin arvoihin:

Päämäärää ohjaavat arvot:

  • Turvallisuus, huolenpito ja herkkyys asiakkaidemme tarpeille
  • Yksilöllisyys
  • Toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen
  • Itsemääräämisoikeus, osallisuus ja elämän mielekkyys

Toimintaa ohjaavat arvot:

  • Sosiaalis-eettiset arvot, joita ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja rehellisyys.
  • Tiedolliset arvot, joihin kuuluvat ammattitaito, asiantuntijuus ja perehtyneisyys.
  • Taloudelliset arvot, joita ovat kustannustietoisuus ja se että Lepola on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Yksilöllinen palvelu

Pidämme tärkeänä asiakkaan yksilöllisyyttä ja yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Hoivantarvetta ohjaavat asiakkaan yksilölliset ja henkilökohtaiset tarpeet. Asiakas itse päättää mitä palveluita hän tarvitsee ja kuinka paljon. Asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan mitä palveluja asiakas käyttää.

Kodinomainen ympäristö

Toiminta-ajatuksenamme on antaa vanhuksille yksilöllisiä palveluja leppoisassa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Ympärivuorokautinen tuki

Asiakkaita avustetaan päivittäisessä toiminnoissa tukien heidän omia voimavarojaan. Näin edistetään asiakkaan sekä fyysistä että psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarjoamme asumispalveluja niille, jotka eivät enää selviydy yksin omassa kodissaan ja / tai tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja turvaa. Meille voi hakeutua myös vaikka hoidontarvetta ei vielä olisikaan.